Regulamin Serwisu Internetowego SOCIALKARATE.PL

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała prawo do korzystania i zarządzania Kontem w zasobach Serwisu, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,


2. Cennik – lista oferowanych pakietów dostępu do zasobów Serwisu wraz z ich szczegółowym opisem oraz cenami. Cennik jest dostępny na stronie internetowej Operatora.  Podane w Cenniku ceny są cenami brutto


3. Konto – zbiór przekazanych przez Użytkownika danych, za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu.


4. Okres Abonamentowy – płatny okres, w którym Użytkownik posiada dostęp do zasobów Serwisu za pomocą Konta.


5. Okres Próbny – ustalony przez Operatora okres kolejnych 14 (czternaście) dni kalendarzowych, w którym to okresie usługi Serwisu udostępniane są Użytkownikowi w ramach promocji bezpłatnie.  


6. Okres Specjalny – ustalony przez Operatora okres, w którym zasoby Serwisu udostępniane są Użytkownikowi bezpłatnie. Pakiet ten jest przyznawany wyłącznie za zgodą Operatora.


7. Okres Bezpłatny – okres, w którym część usług Serwisu jest udostępniana bezpłatnie.


8. Operator – podmiot administrujący Serwisem - AJGRUP, ul.pogodna 44/2/4, 57-350 Kudowa Zdrój


9. Opłata Abonamentowa – miesięczna lub łączna roczna, opłata z tytułu posiadania dostępu do Konta w Okresie Abonamentowym w wysokości określonej w Cenniku.

Na opłatę abonamentową składają się:

· opłata podstawowa za wybrany Pakiet,

· opłata za pakiety dodatkowych usług,

· opłata za inne funkcje opisane na stronie https://www,social.pl


10.    Pakiet – wariant dostępu do zasobów Serwisu wybrany w panelu Klienta w Systemie spośród dostępnych wariantów.


11.    Regulamin – niniejszy regulamin.


12.    Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem konta na portalu Facebook, Google, Twitter lub  adresu e-mail na stronie Serwisu oraz zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.


13.    Serwis – serwis internetowy Social.pl działający pod adresem internetowym https://www.SocialKarate.pl wraz z dostępnym na nim Systemem, prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.


14.    System – oprogramowanie służące do tworzenia postów na udostępnionych serwisach społecznościowych i Google My Business


15.    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu.


16.    Usługa – usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z samoobsługowego Serwisu internetowego dostępnego pod adresem Social.pl  (dalej jako: „Serwis”) w modelu SaaS.


2. Serwis umożliwia użytkownikowi zautomatyzować publikację postów na wybranych przez Użytkownikach kanałach w serwisach zwanych social media.


3. Operatorem Serwisu jest Spółka z ograniczona odpowiedzialnością AJGRUP, ul.pogodna 44/2/4, 57-350 Kudowa Zdrój Zwany dalej Operatorem.


4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).


5. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i oferowanych przez Operatora Usług a także zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.


6. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator świadczy następujące Usługi :

a. tworzenie postów w udostępnionych przez Użytkownika kanałach społecznościowych

b. tworzenie i zarządzanie reklamami,

c. monitorowanie wypowiedzi internautów,

d. analiza danych,

e. archiwizacja bazy danych związanych z tworzeniem postów, komentarzy, reklam i innych działań oraz zawierającej wyniki monitoringu,

f. przygotowywanie raportów,


7. Operator oferuje Usługi zgodnie z Cennikiem, zamieszczonym na stronie https://www.social.pl


8. Usługi Odpłatne wymagają Rejestracji kontem na portalu Facebook, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażenia przez Użytkownika zgody na jego warunki oraz dokonania zamówienia w sposób opisany w Regulaminie.


9. Operator ma prawo powierzyć administrowanie zasobami Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.


10. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a. Zastosowania przeglądarek w najnowszej dostępnej wersji : Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

b. Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości minimalnej 1280x800

c. Włączona obsługa ‘cookie’.


11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.


12. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymagań technicznych sytemu i realizowanych Usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.


13.     Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem ich poufności, poprawności i kompletności.

REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

1. Dostęp do zasobów Serwisu wymaga założenia przez Użytkownika Konta z wykorzystaniem konta na portalu Facebook (Rejestracja),  Google, Twitter lub przez adres e-mail


2. Użytkownik może mieć wiele Konto.


3. Dostęp do zasobów Serwisu w Okresie Próbnym, Okresie Abonamentowym, Okresie Bezpłatnym i Okresie Specjalnym, możliwy jest po Rejestracji z podaniem następujących danych:  adres e-mail


4. W celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do płatnych zasobów Serwisu po Okresie Próbnym konieczne jest wybranie zakładce Cennik/Pricing:

· Rodzaju pakietu,

· Okresu Abonamentowego,

· Sposobu płatności (płatność jednorazowa lub miesięczna),

· Oraz przesłania Operatorowi danych do faktury  lub złożenie mailowego zamówienia o treści jak wyżej.


5. Operator zastrzega sobie prawo modyfikacji formularza opisującego Użytkownika poprzez zmianę lub dodanie dodatkowych pól, a Użytkownik zobowiązuje się do uzupełnienia ich z należytą starannością.


6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych pod rygorem odmowy Rejestracji i udzielenia dostępu do zasobów Serwisu albo jego zablokowania i wypowiedzenia umowy z winy Użytkownika.


7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności danych dostępowych do połączonego z narzędziem konta na portalach społecznościowych podpiętych do serwisu Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google My Business


8. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się korzystać z Serwisu w Okresie Abonamentowym Operator jest zobowiązany przesłać Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty email fakturę VAT z tytułu świadczonych Usług.


9. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi Fakturze skutkować będzie zablokowaniem dostępu Użytkownika do konta. W przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej i odnotowaniu tego faktu przez Operatora dostęp zostanie odblokowany.


10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Operatora.


11.    Uiszczenie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej przez system płatności online lub wysłanie zamówienia na adres email biuro@bitdom.pl powodować będzie rozpoczęcie Okresu Abonamentowego.

OKRES PRÓBNY, OKRES BEZPŁATNY, OKRES SPECJALNY

1. Okres Próbny trwa 14 (słownie: czternaście) kolejnych dni. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia Okresu Próbnego.


2. Okres Bezpłatny trwa 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) kolejnych dni. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia Okresu Bezpłatnego.


3. Okres Specjalny trwa 30 (słownie: trzydzieści) kolejnych dni. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenie lub skrócenia Okresu Specjalnego.


4. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do zasobów Serwisu w trakcie Okresu Próbnego, Okresu Bezpłatnego, Okresu Specjalnego, jeżeli:

a. Użytkownik, lub osoba, za którą Użytkownik ponosi odpowiedzialność, naruszył przepisy niniejszego Regulaminu,

b. Operator poweźmie uzasadnione przypuszczenie o dokonaniu przez Użytkownika aktywacji kolejnego Konta w Serwisie.

c. Użytkownik złamał regulamin portalu Facebook, Instagram, Twitter, LinekdIn, Google


5. Pakiety indywidualne oraz dedykowane mogą mieć indywidualne okresy próbne, bezpłatne i specjalne.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OPERATORA

1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź techniczne ograniczenia w sprzęcie Użytkownika, oraz ograniczenia wynikające z konta użytkownika na portalu Facebook, Instagram, Twitter, LinekdIn, Google które uniemożliwiają lub utrudniają mu korzystanie z zasobów Serwisu.


2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych.


3. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Kontem Użytkownika na Facebook, Instagram, Twitter, LinekdIn, Google Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi.


4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis.


5. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.


7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej.


8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika.


9. Operator nie ponosi odpowiedzialność za utratę kontroli nad kontem na portalu Facebook, Instagram, Twitter, LinekdIn, Google, który służy do logowania w Social.pl


10.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje dotyczące blokady i ograniczenia konta na portalu Facebook, Instagram, Twitter, LinekdIn, Google jak i również stron, wizytówek przypisanych do tego konta


11.    Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ograniczenia dostępu, utraty do kont Facebook, Instagram, Twitter, LinekdIn, Google z przypisanym do konta narzędziem Social.pl. Jeśli takie ograniczenie wynika ze złamania regulaminu Facebook, Instagram, Twitter, LinekdIn, Google operator może rozwiązać umowę z winy użytkownika oraz na stałe zablokować możliwość korzystania z narzędzia Social.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie ,

b. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

c. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ,

d. nie dokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie,

e. nieumieszczania treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, itd.

f. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw,


2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych


3. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

a. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora,

d. złamał regulamin portalów Facebook, Instagram, Twitter, LinekdIn, Google,

4. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.


5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.


6. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Serwisu


7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.


8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.


9. Rejestracja, logowanie, i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie wykonania tych czynności.


10.    Użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinien się zapoznać z Regulaminem.

ZASADY TWORZENIA REKLAM I TREŚCI

1. Nie można reklamować, przedstawiać ani promować produktów, usług lub działań sprzecznych z prawem. Reklamy i treści skierowane do osób niepełnoletnich nie mogą promować produktów, usług ani treści nielegalnych, nieodpowiednich lub niebezpiecznych, ani takich, które wykorzystują odbiorcę należącego do docelowej grupy wiekowej, zwodzą go lub wywierają na nim nieuzasadnioną presję.


2. Reklamy i publikowane treści nie mogą zawierać i  promować, sprzedaży ani używania:

a. Podróbek towarów w zakresie ich sprzedawania i reklamowania. W szczególności gdy mają one znak towarowy lub logo, które jest identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują też cechy danej marki, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby.  

b. Niebezpiecznych produktów lub usługi. Zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i offline, dlatego nie zezwalamy na promowanie określonych produktów i usług, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę. Przykłady niebezpiecznych produktów lub usług: narkotyki (chemiczne lub otrzymywane z roślin); substancje psychoaktywne; akcesoria ułatwiające zażywanie narkotyków; broń, amunicja, materiały wybuchowe i fajerwerki; instrukcje otrzymywania materiałów wybuchowych lub innych szkodliwych produktów; produkty tytoniowe

c. Umożliwianie nieuczciwego postępowania Cenimy sobie szczerość i uczciwość, dlatego nie zezwalamy na promowanie produktów ani usług, których celem jest umożliwianie nieuczciwego zachowania. Przykłady produktów lub usług umożliwiających nieuczciwe postępowanie: oprogramowanie lub instrukcje związane z łamaniem zabezpieczeń (hacking); usługi mające na celu sztuczne zwiększanie ruchu w witrynach lub ruchu z reklam; fałszywe dokumenty; usługi umożliwiające oszustwa akademickie

d. Nieodpowiednie treści Cenimy sobie różnorodność oraz wzajemny szacunek i staramy się nie urażać uczuć użytkowników, dlatego nie zezwalamy na reklamy ani strony docelowe, które zawierają szokujące treści lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc.

Przykłady nieodpowiednich lub obraźliwych treści: dokuczanie lub zastraszanie innych osób lub grup; dyskryminacja na tle rasowym; akcesoria promujące nienawiść; drastyczne zdjęcia wypadków lub scen zbrodni; okrucieństwo wobec zwierząt; morderstwa; samookaleczanie; wymuszanie lub szantaż; handel zwierzętami lub roślinami z zagrożonych gatunków; reklamy zawierające wulgarny język


3. Zabronione są posty i treści dotyczące :

a. materiałów naruszających lub łamiących prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym prawa autorskie, prawa chroniące znaki towarowe, prawo do prywatności, prawo do ochrony wizerunku lub inne prawa osobiste i majątkowe;

b. materiałów przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych, takich jak nagość lub treści przedstawiające osoby w pozach wyzywających lub nacechowanych seksualnie lub w trakcie czynności, które są uważane za nacechowane seksualnie lub prowokujące, pornografię i usług erotycznych

c. materiałów szokujących, sensacyjnych, poniżających lub przedstawiających nadmierną przemoc.

d. materiały objęte ograniczeniami lokalnym w danym kraju, wymagających licencji i szczególnych uprawnień, lub są zabronione prawnie

i. Wyroby alkoholowe, Gry hazardowe online/gry zręcznościowe na pieniądze: Reklamy promujące lub ułatwiające granie na pieniądze (gry hazardowe online, gry zręcznościowe lub loterie), w tym kasyna internetowe, zakłady sportowe, bingo lub poker na pieniądze. Loterie.


4. Apteki internetowe: Reklamy aptek, zarówno internetowych, jak i działających poza Internetem, są dozwolone wyłącznie według wytycznych poszczególnych portali


5. Suplementy diety: Reklamy promujące dozwolone suplementy diety i suplementy ziołowe mogą być adresowane tylko do odbiorców, którzy ukończyli 18 lat.


6. Usługi wymagające subskrypcji: Reklamy usług wymagających subskrypcji lub promujące produkty i usługi obejmujące naliczanie płatności do momentu wyraźnej rezygnacji, automatyczne odnowienie, automatyczne przekształcenie z bezpłatnych w płatne lub marketing mobilny muszą spełniać wymogi dotyczące usług wymagających subskrypcji.


7. Reklamy i publikowane treści nie mogą naruszać Standardów społeczności Facebook, Instagram, Twitter, Google, LinkedIn


8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu każdego portalu na którym Serwis umożliwia tworzenie treści, reklam, podgląd statystyk i monitoring.

OPŁATY, RABATY

1. Korzystanie z zasobów Serwisu jest odpłatne, z wyłączeniem korzystania z Serwisu w Okresie Próbnym, Okresie Bezpłatnym albo w Okresie Specjalnym za zgodą Operatora.


2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane są przez Operatora w jego Cenniku.


3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku Zmiany ogłaszane będą w Serwisie w zakładce “Cennik” i będą obowiązywać Użytkownika od kolejnego okresu rozliczeniowego.


4. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za poszczególne następujące po sobie Okresy Rozliczeniowe, składające się na Okres Abonamentowy.


5. Dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego jest dzień zamówienia, lub złożenia dyspozycji zapłaty przez system płatności elektronicznych. Okres Abonamentowy kończy się po 30 dniach lub 12 miesiącach w zależności od pakietu który wybrał Użytkownik.


6. Zmiana pakietu Usług na pakiet o szerszym zakresie możliwa jest w dowolnym momencie i następuje od następnego Okresu Rozliczeniowego.


7. Opłaty Abonamentowe mogą być dokonywane przelewem na numer rachunku Użytkownika, wskazany na fakturze lub za pomocą bramki płatności internetowych znajdującej się w panelu Użytkownika w Systemie.


8. Operator zastrzega sobie maksymalnie 7 dni na prawidłowe odnotowanie płatności od dokonania wpłaty przez Użytkownika.

PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Operator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.


2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:


a. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Operatora lub, które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Operator nie był w stanie zapobiec;

c. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.


3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny,  Użytkownik ma prawo do bezpłatnego przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o czas trwania przerwy technicznej, z zaokrągleniem do pełnego dnia.


4. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Akceptują niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez AJGRUP, ul.pogodna 44/2/4, 57-350 Kudowa Zdrój, w celu umożliwienia korzystania z Usług Operatora oraz przeprowadzenia przez Operatora innych akcji marketingowych w przyszłości.


2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem:


3. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Operatorowi dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Operatora. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu korzystania z Usług Operatora, dane osobowe Użytkowników są archiwizowane.


4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną.


6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika. W tym celu powinien zgłosić się do operatora i dokonać usunięcia aplikacji w swoim panelu użytkownika na portalach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google


7. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.


8. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.


9. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania i archiwizowania wszystkich treści i fotografii, które tworzy i udostępnia Użytkownik.


10. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności


WARUNKI ŚWIADCZENIA INFORMACJI HANDLOWEJ

1. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną.


2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro @ socialkarate.pl


2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, firmę Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej podany podczas zakładania konta,  jako również dokładny opis i powód reklamacji.


3. Nie będą przez Operatora rozpatrywane reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu.


4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.


5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.


6. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.


7. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres biuro @ socialkarate.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.


2. Operator zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów z nim współpracujących.


3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.


4. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.


5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

7. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


Kudowa Zdrój 10.01.2020